Regulamin


REGULAMIN przewozów osób i bagażu środkami transportu Nadgoplańskiej Komunikacji Autobusowej w Grodztwie


Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 13 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami /


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
§ 1
Regulamin określa zasady i warunki przewozu osób oraz bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Nadgoplańską Komunikację Autobusową w Grodztwie.
§ 2
Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:


    1. przewoźnik - Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa, Grodztwo 40a, 88-153 Kruszwica,
    2. podróżny - osoba fizyczna korzystająca ze świadczonej przez przewoźnika usługi przewozu,
    3. kierujący pojazdem - kierowca lub motorniczy,
    4. środek lokalnego transportu zbiorowego, -autobus,
    5. obsługa przewozu - kierujący pojazdem, pracownik nadzoru ruchu przewoźnika.


Rozdział II
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI PRZEWOZU

 
§ 3
1. Przewoźnik świadczy odpłatne usługi przewozu osób i nieodpłatne usługi przewozu bagażu na podstawie umowy przewozu przy użyciu odpowiednich pojazdów.

 

2. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia podróżnym warunków bezpieczeństwa i higieny wymaganych przy wykonywaniu przewozu stosownie do rodzaju pojazdu oraz - w miarę posiadanych środków - umożliwienia korzystania z pojazdów przez osoby niepełnosprawne.

 

3. W przypadku potrzeby kierujący pojazdem podejmuje działania ułatwiające korzystanie ze środków transportu osobom niepełnosprawnym, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

4. Przewoźnik informuje podróżnych o taryfie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, kategoriach osób uprawnionych do opłaty ulgowej i przewozów bezpłatnych wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu oraz możliwości wniesienia skarg i wniosków poprzez umieszczenie w pojeździe stosownych ogłoszeń.

 

5. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani im zapobiec.

 

6. W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń uniemożliwiających przewoźnikowi wykonanie przewozu pojazdem, w którym podróżny skasował bilet, podróżnemu temu przysługuje prawo kontynuowania jazdy innym pojazdem tej linii, lub innej, przebiegającej tą samą trasą.


Rozdział III
WARUNKI PRZEWOZU


§ 4

I. W czasie przewozu podróżny powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ogólnie obowiązujących norm zachowania w miejscach publicznych, postanowień zawartych w niniejszym rozdziale, a także zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności:

     1. po wejściu do pojazdu zakupić bilet jednorazowy lub posiadać przy sobie bilet okresowy,

     2. w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego bądź bezpłatnego powinien posiadać przy sobie
        dokument uprawniający do korzystania z ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu,

     3. okazywać osobom uprawnionym do kontroli bilety oraz dokumenty uprawniające do ulgowego lub
        bezpłatnego przejazdu,

     4. wsiadać i wysiadać na przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu,

     5. wsiadać do pojazdu na przystankach końcowych wyłącznie po zakończeniu czynności
         manewrowych związanych ze zmianą kierunku jazdy; podczas czynności manewrowych podróżny
         nie może przebywać w pojeździe,

     6. trzymać się uchwytów lub poręczy podczas jazdy.

 

II. podróżnym zabrania się w szczególności:

     1. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,

     2. nieuzasadnionego sygnalizowania zatrzymania pojazdu,

     3. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oznaczającego
         zamykanie drzwi,

     4. niszczenia urządzeń i wyposażenia pojazdu,

     5. zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,

     6. wychylania się z pojazdu oraz opierania się o drzwi podczas jazdy,

     7. palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,

     8. spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub
         zanieczyścić wnętrze pojazdu,

     9. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

     10. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników, głośnego zachowywania
         się lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

     11. żebrania,

     12. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju.

 

§ 5

     1. Podróżny zamierzający wysiąść na przystanku „na żądanie" obowiązany jest wcześniej
         zasygnalizować o tym kierującego pojazdem.

     2. Kierujący pojazdem obowiązany jest zatrzymać pojazd na przystanku „na żądanie” po odebraniu
         sygnału lub wezwania podróżnego, lub oczekującego na przystanku.
§ 6
Przewoźnik wskazuje miejsca przeznaczone dla osób z dzieckiem na ręku, kobiet ciężarnych i osób niepełnosprawnych, oznaczając je znakiem graficznym (piktogramem)

 

§ 7

I. Obsługa przewozu może odmówić przewozu lub usunąć z pojazdu podróżnego zagrażającego bezpieczeństwu i porządkowi przewozu, a w szczególności:

         1. zachowującego się agresywnie wobec innych podróżnych lub kierującego pojazdem,

         2. wzbudzająœgo odrazę brudem lub niechlujstwem,

         3. uciążliwego dla podróżnych,

         4. nie stosującego się do wezwań kierującego pojazdem i pracowników nadzoru ruchu,

         5. nie stosującego się do postanowień, o których mowa w 8, 9, 10,11 i 12.
II. W wyjątkowych przypadkach kierujący pojazdem, w celu uzyskania pomocy, może zjechać z trasy przejazdu do komisariatu Policji lub Straży Miejskiej.

 

Rozdział IV
WARUNKI PRZEWOZU BAGAŻU

§ 8
1. Podróżny może przewozić w pojeździe bagaż ręczny, który nie zagraża bezpieczeństwu i porządkowi przewozu, nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem, nie utrudnia przejścia podróżnym i nie naraża ich na niewygody.

2. Bagaż podróżnego przewożony jest bezpłatnie.

 

§ 9

1. W pojeździe mogą być przewożone małe zwierzęta domowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (z powodu hałasu, zapachu itp.). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednim pojemniku (np. w klatkach, skrzynkach, koszach) zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody.

2. Dozwolony jest przewóz psów w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką podróżnego pod warunkiem że:

         1. podróżny posiada aktualne, niezbędne świadectwa szczepienia psa,

         2. pies trzymany jest na smyczy i ma założony kaganiec.

 

§ 10
1. W pojeździe dozwolony jest przewóz nienabitej broni palnej krótkiej, myśliwskiej i sportowej, pod warunkiem posiadania przy sobie zezwolenia na broń. W takim przypadku podróżny może również przewozić amunicję.
2. Ograniczenia o których mowa w ust. 1 nie stosuje się do broni palnej przewożonej przez osoby uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje.

 

§ 11
Podróżny posiadający plecak obowiązany jest zdjąć go z pleców i postawić obok siebie lub trzymać w ręku.

 

§ 12
Przewóz rowerów w środkach komunikacji może odbywać się wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierującego pojazdem w taki sposób, aby nie zagrażał bezpieczeństwu oraz nie mógł zabrudzić odzieży współpasażerów i elementów wyposażenia pojazdu.

 

§ 13
Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do podróżnego. Kierowca oraz firma transportowa nie bierze odpowiedzialności za bagaż podróżnego oraz jego zawartość (np. kamera, aparat, laptop, biżuteria itp.)

 

Rozdział V
POSTANOWIENIA KONCOWE

 § 14
Skargi i wnioski mogą być wnoszone osobiście, pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na adres: Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa, Grodztwo 40 a, 88-153 Kruszwica
telefon: 52 567-42-15,
e-mail: nka-kruszwica@wp.pl

 

Regulamin do druku

pdf

stat4u